Naturkonsult DA utfører oppdrag innen naturvern, vilt og fiskeforvaltning

                          

Ø       Viltforvaltning

ü      Viltkartlegging, oppbygging av databaser

ü      Driftsplaner for hjortevilt

ü      Skogsfugltaksering

ü      Beregning av optimalt jaktkortsalg i forhold til viltproduksjon

ü      Aldersbestemmelse av hjortevilt

 

Ø      Fiskeforvaltning

ü      Elektrofiske

ü      Aldersbestemmelse og vekstanalyser

ü      Bestandsestimering

ü      Driftsplaner for vann og vassdrag

ü      Fisketiltaksplaner

 

Ø      Naturvern

ü      Kartlegging av biologisk mangfold

ü      Konsekvensutredninger vedrørende naturinngrep

ü      Merking og skjøtsel av verneområder

ü      Forurensing – lokalisering av utslipp v.h.a. bunnfaunaundersøkelser

 

 

Viltforvaltning

 

Viltforvaltning utføres i henhold til viltloven. Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

 

God viltforvaltning forutsetter gode kunnskaper om vilt og viltets leveområder. Vi utfører registreringer av habitater og hekkeområder for alle viltarter, kartfester og digitaliserer registreringsplott og bygger opp databaser.

 

Driftsplaner for hjorteviltforvaltningen bygger på miljømål, satt opp i DN’s handlingsplan (1995). Driftsplaner for hjortevilt bør bygge på en god forvaltningsmodell slik at avskytingen gjenspeiler produksjonen i hjorteviltstammen. Naturkonsult har erfaring med ulike avskytingsmodeller for hjortevilt og hvilke avkastningsmuligheter disse gir.

 

Skogsfugltaksering gir grunnlag for estimering av bestandstetthet. Naturkonsult anbefaler linjetaksering som gir pålitelige takseringer.

 

Vi beregner optimalt antall jaktkort som kan selges for en viltart innen et gitt område på bakgrunn av bestandsestimeringer.

 

 

Fiskeforvaltning

 

Naturkonsult har høy kompetanse og bred erfaring innen elektrofiske. Dette er sentralt i forbindelse med biologiske undersøkelser av bekker, elver og vann.

 

Aldersbestemmelse er essensielt for beskrivelse av bestandsstruktur. Sammen med vekstanalyser gir dette grunnlag for å kunne optimalisere avkastning fra vann og vassdrag.

 

Estimering av total bestand, ungfiskregistreringer, gytebestandsregistreringer og estimering av enkelte årsklasser utføres i vann og vassdrag. Oversikt over fiskebestandene er essensielt for å kunne optimalisere fisket i det enkelte vann eller vassdrag.

 

Driftsplaner for vann og vassdrag utarbeides etter § 25 i lov om lakse- og innlandsfisk av 15. mai 1992. Innholdet vil variere etter lokale forhold, men de tre delplanene nevnt under bør inkluderes:

 

ü      Biologisk delplan med tiltak for å bevare eller forbedre fiskeressursene i vann og vassdrag.

ü      Delplan for næring og rekreasjon med tiltak for utnytting, tilrettelegging, salg og markedsføring.

ü      Økonomisk delplan der en beskriver lagsdrift, inntjening, utbytte, kostnader og finansiering av ulike tiltak.

 

Fisketiltaksplaner gir oversikt over fisk, fiskeområder, forvaltning og regler for et gitt område. Fisketiltaksplaner utarbeides ofte på oppdrag av kommuner der viktigheten av en bærekraftig fiskeforvaltning vektlegges i samsvar med Lokal Agenda 21 (LA21). Kommunene har i henhold til lov om lakse- og innlandsfiske av 15. mai 1992 fått delegert juridisk myndighet og formelt ansvar for lokal fiskeforvaltning med virkning fra 1. februar 1996.

 

Naturvern

 

Kommunene i Norge skal ha kartlagt sitt biologiske mangfold innen år 2004. Dette gjelder både terrestrisk og akvatisk mangfold. Kartlegging av biologisk mangfold bidrar til at kommunene enklere kan ta hensyn til naturen ved framtidige naturinngrep. Naturkonsult har kompetanse både innen registrering og kartfesting av biologisk mangfold.

 

Kvit nøkkerose – Foto: Geir Moen

 

Ved reguleringer i naturområder er det nødvendig med konsekvensutredninger for å fastslå hvilke naturverdier som er i området, og i hvilket omfang de vil berøres.

 

Norsk natur vernes i følgende kategorier etter lov om naturvern av 1970

ü      Nasjonalpark

ü      Naturreservat

ü      Landskapsvernområde

ü      Naturminne

 

Naturkonsult utfører merking, skjøtsel og digitalisering av verneområder.

 

Ved større utslipp av giftig eller eutroft materiale vil bunnfaunaen i et vassdrag nedenfor utslippet påvirkes. Naturkonsult benytter bunnfaunaundersøkelser for å lokalisere og vurdere omfanget av utslippet.